Nieuwe wetgeving re-integratie langdurig zieken

Sinds januari 2017 is er een nieuwe wetgeving van kracht die het zieke werknemers gemakkelijker moet maken om nog tijdens hun ziekte het werk aangepast te hervatten. Deze wetgeving komt dit jaar op kruissnelheid. Daarom organiseert ACV West-Vlaanderen infosessies.
De regelgeving geldt zowel voor zieke werknemers mét als zonder arbeids-overeenkomst. Zowel de werknemer zelf, als de werkgever als de adviserend geneesheer kunnen de re-integratie-procedure opstarten.
Werknemer
Zieke werknemers kunnen dus zelf het initiatief nemen en een gratis raadpleging aanvragen bij de arbeidsgeneesheer. Dat is veruit de beste werkwijze voor wie als zieke, vrijwillig het werk wil hervatten. Deze raadpleging kan in alle discretie verlopen, ook tegenover je werkgever, zonder dat er formele beslissingen moeten genomen worden .
Adviserend geneesheer
Het is ook mogelijk dat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de zieke werknemer oproept en doorverwijst naar de arbeidsgeneesheer. De mutualiteiten kunnen ook zieken zonder arbeids-overeenkomst oproepen, en met hen nagaan hoe ze terug werk kunnen vinden.
Wijzigingen in 2018
Ook je werkgever kan je tijdens je ziekte laten oproepen voor een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Dit is sinds 1 januari 2018 voor het eerst ook mogelijk voor wie al van vóór 2016 arbeidsongeschikt is. Ook deze groep van zeer langdurig zieken kan nu worden opgeroepen voor een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. 
Goedkoop ontslag
De ervaringen in 2017 met deze procedures liegen er niet om: meer dan twee op de drie van alle zieken die instapten in deze procedure kregen een ontslag wegens medische overmacht. De werkgever kan zo onmiddellijk de arbeidsovereenkomst verbreken, zonder enige opzegvergoeding te moeten betalen.
Contacteer het ACV
Als je op vraag van je werkgever een oproep krijgt voor een raadpleging bij de arbeidsgeneesheer en vreest voor een ontslag kan je het beste onmiddellijk contact opnemen met de ACV-vakbondssecretaris die je onderneming opvolgt of een ACV-dienstencentrum in de buurt. Het ACV kan je helpen met advies en bijstand om een ontslag wegens medische overmacht proberen te voorkomen. 
Geen recht op inzage dossier
Als zieke heb je ook recht op privacy: je werkgever of arbeidsgeneesheer heeft geen recht op inzage van je medisch dossier tenzij je daar zelf toestemming voor geeft. Wees dus in die situatie voorzichtig om hen inzage te geven in je diagnose en behandeling, zeker als je vreest voor een ontslag wegens medische overmacht.  
(Nog) geen sancties
De federale regering besliste aanvankelijk ook sancties voor zieken die niet goed meewerken aan deze procedures. Daartegen heeft het ACV actie gevoerd. Met resultaat, want deze sancties zijn er op vandaag nog niet. Maar de plannen van de regering blijven wel. Zodra die wetgeving er toch zou komen, verneem je het zeker via de ACV-kanalen.
 

Infomomenten re-integratie langdurig zieken

Op www.teruginhetzadel.be vind je nu al meer informatie terug over de huidige wetgeving. Om je nog beter te informeren, organiseert het ACV binnenkort ook informatievergaderingen op verschillende locaties in de West-Vlaanderen:
Infosessies voor zieken zonder arbeidsovereenkomst (werkzoekenden):
  • 16 maart om 9u, ACV Oostende, Dr. L. Colensstraat 7
  • 29 maart om 14u, ACV Roeselare, Henri Horriestraat 31
  • 30 maart om 9u, ACV Oostkamp, Marechalstraat 7
  • 9 april om 9.30u, ACV Kortrijk, President Kennedypark 16D
  • 19 april om 9.30u, ACV Ieper, Sint Jacobsstraat 34
Infosessies voor zieke werknemers (met arbeidsovereenkomst):
  • 23 maart om 9u, ACV Oostende, Dr. L. Colensstraat 7
  • 4 april om 9u, ACV Oostkamp, Marechalstraat 7
  • 16 april om 14u, ACV Roeselare, Henri Horriestraat 31
  • 17 april om 14u, ACV Kortrijk, President Kennedypark 16D
  • 19 april om 9.30u, ACV Ieper, Sint-Jacobsstraat 34
Meer informatie en inschrijven
Meer informatie en inschrijven (verplicht) voor deze gratis sessies kan via bijblijven.west-vlaanderen@acv-csc.be. Vermeld bij je inschrijving je naam en contactgegevens, samen met de datum en locatie van de sessie die je wil bijwonen.