Jobstudentencontract

Jobstudentenovereenkomst
Als jobstudent moet je steeds een contract krijgen. Daarvoor bestaat een model van arbeidsovereenkomst voor studenten. Het contract moet je ten laatste op het moment dat je begint te werken ontvangen en tekenen.
Dit contract moet in twee exemplaren worden opgemaakt: één exemplaar voor de werkgever en één voor jezelf. 
Naast een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet elke student ook een arbeidsreglement ontvangen. Een ontvangstbewijs voor het arbeidsreglement moet, samen met de arbeidsovereenkomst, aan het Toezicht op de Sociale Wetten worden bezorgd.
Voor studenten die werken via een interimkantoor moeten hun studentenovereenkomst krijgen ten laatste binnen de 48 u van tewerkstelling. 

Wat moet er in je contract staan?

 • Je naam, adres, geboortedatum en eventueel je verblijfplaats. 
 • De naam, adres en verblijfplaats van je feitelijke werkgever. 
 • De begin- en einddatum van je tewerkstelling. 
 • De plaats waar je zal werken. 
 • Een beknopte functieomschrijving, d.i. wat je als jobstudent moet doen. 
 • De lengte van de eventuele proefperiode. 
 • Een uurrooster per week (de werkuren). 
 • De aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden en de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid. 
 • Je loon en eventuele voordelen in natura zoals bijvoorbeeld kost en inwoon. 
 • De datum van uitbetaling. 
 • De eventuele plaats van huisvesting. 
 • De toepassing van de Wet van 12.04.'65 op de bescherming van het loon. 
 • Het bevoegd paritair comité, d.w.z. de sector waarin je werkt. 
 • Het adres en telefoonnummer van de bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst. 
 • De plaats waar de verbandkist te vinden is, de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor EHBO en waar, hoe je deze persoon kan bereiken. 
 • Indien er een vakbondsafvaardiging, ondernemingsraad en/of comité voor preventie en bescherming op de werkvloer is: namen en contactmogelijkheden. 
 • Het adres en het telefoonnummer van Toezicht op Sociale Wetten (sociale inspectie vroeger) van het district waarin de student wordt tewerkgesteld. 

Downloads