Wat is klein verlet?

Klein verlet - sterfgeval
Als uitzendkracht heb je recht op verlof naar aanleiding van bepaalde familiale gebeurtenissen (huwelijk, overlijden van familielid…) of om bepaalde burgerplichten te vervullen. Dit verlof wordt ‘klein verlet’ genoemd.

Hieronder vind je de algemene - nationale - afspraken rond klein verlet.
In sommige sectoren zijn betere afspraken gemaakt. Dat kan je checken via de ACV-tool Klein Verlet(elders op deze website).
De dagen klein verlet” worden normaliter ook uitbetaald door uitzendkantoren, op voorwaarde dat ze op voorhand worden aangevraagd.

Overzicht klein verlet

 • Huwelijk van de werknemer:
  2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week
 • Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer:
  de dag van het huwelijk
 • Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer:
  de dag van de plechtigheid
 • Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer:
  drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont:
  twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont:
  de dag van de begrafenis
 • Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag:de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt);
 • Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt:
  de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt)
 • Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum:
  de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen
 • Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op de administratieve Gezondheidsdienst of in een van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen:
  de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen
 • Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter:
  de nodige tijd, met een maximum van één dag
 • Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank:
  de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen:
  de nodige tijd met een maximum van 5 dagen
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement:
  de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: 
  de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen

Meer info?