Langdurige ziekte

Langdurige ziekte
Als je als uitzendkracht langer dan één maand ziek bent, heb je recht op een bijkomende vergoeding. Deze wordt betaald door het Sociaal Fonds. Dit bedrag komt bovenop de uitkeringen betaald door het ziekenfonds. Moederschapsverlof geeft geen recht op deze bijkomende vergoeding.
Het bedrag komt overeen met 40% van het brutobedrag, uitgekeerd door het ziekenfonds. Het bedrag is verschuldigd vanaf de eerste dag van de tweede maand arbeidsongeschiktheid en, als deze voortduurt, voor een totale ononderbroken periode van maximum 3 maanden. 

Toekenningsvoorwaarden

  • Je bent tewerkgesteld als uitzendkracht op het moment dat de ziekte begint;
  • Je hebt al een gewaarborgd loon ontvangen van de uitzendfirma;
  • Je hebt meer dan 2 maanden anciënniteit in de sector uitzendarbeid gedurende de voorbije 4 maanden; 
  • Je moet de aanvraag voor vergoeding binnen de drie maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid indienen bij het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.
De aanvraag vul je in middels een standaardformulier.

Documenten

  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst tijdens dewelke de arbeidsongeschiktheid begon;
  • Het bewijs van gewaarborgd loon dat al ontvangen is; 
  • Het bewijs dat je aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoet (kopie van arbeidsovereenkomsten en loonfiches of een gedetailleerd attest van het uitzendkantoor); 
  • Attest van het ziekenfonds zodat het Sociaal Fonds het bedrag van de bijkomende vergoeding kan berekenen.