SWT (brugpensioen)

Brugpensioen
Sinds 1 januari 2012 spreken we niet meer van brugpensioen, maar van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', kortweg SWT.

Wat blijft er over van de oude brugpensioensystemen?

Vandaag blijft enkel het oudste nog bestaan, het zogenaamde ‘conventionele’ brugpensioen. Het heet zo omdat dit stelsel veronderstelt dat de werknemer binnen het toepassingsgebied valt van een collectieve arbeidsovereenkomst die, in geval van afdanking, voorziet in de betaling van een aanvullende werkloosheidsvergoeding ten laste van de werkgever. Dat betekent niet dat de werknemer moet instemmen met het brugpensioen en evenmin dat hij kan eisen met brugpensioen te worden gesteld. Het gaat eigenlijk om een sociale begeleiding bij ontslag, dus bij een beslissing van de werkgever.

Wat houdt SWT in?

SWT is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Ofwel het vroegere brugpensioen.
Bij SWT gaat het eigenlijk om sociale begeleiding bij ontslag, dus bij een beslissing van de werkgever. In geval van ontslag betaalt deze laatste een aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkering. Soms is het zo dat werkgevers bij voorkeur werknemers ontslaan die erom vragen, maar dat betekent niet dat de werknemer moet instemmen met zijn SWT en evenmin dat hij kan eisen met SWT te worden gesteld.
Het bestaat uit twee delen:
 • een werkloosheidsuitkering ten laste van de sociale zekerheid (RVA);
 • een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever (of eventueel van een sectoraal sociaal fonds of ondernemingsfonds waartoe de werkgever bijdraagt).

Wie betaalt SWT?

De sociale zekerheid (RVA) betaalt een werkloosheidsuitkering terwijl de werkgever een aanvullende vergoeding ten laste neemt.

Wie heeft recht op SWT?

Om met SWT te gaan, moet je:
 • ontslagen zijn
 • recht hebben op werkloosheidsuitkeringen
 • de vereiste leeftijd en het vereiste beroepsverleden bereikt hebben. 

Wat zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden?

Op 62 jaar

Cao 17
Ontslagen werknemers vanaf 62 jaar kunnen een aanvullende vergoeding krijgen op basis van cao 17 van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Om van het statuut van bruggepensioneerde uit de werkloosheidsreglementering te kunnen genieten, moeten mannen 40 jaar beroepsverleden bewijzen en vrouwen 31 jaar. Voor de vrouwen zal het elk jaar stijgen en met een jaar toenemen om op 1 januari 2024 de 40 jaar te bereiken.
Sector of ondernemingscao's
Als het recht op een aanvullende vergoeding wordt geregeld door een bedrijfs- of sectorcao die gesloten werd voor 30 juni 2015, mogen de werknemers vertrekken op 60 jaar.

Op 58 jaar

A. Mindervalide werknemers of werknemers met ernstig fysieke problemen kunnen SWT genieten op 58 jaar als ze een beroepsloopbaan van 35 jaar hebben (cao nr. 114 van de NAR) .
Komen in aanmerking:
 • werknemers die door een bevoegde overheid erkend zijn als mindervalide 
 • werknemers met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van het beroep ernstig bemoeilijken. Deze voorwaarde wordt gecontroleerd door het Fonds van Arbeidsongevallen.
 • Werknemers die tijdens het werk voor 1993 gedurende minimum twee jaar zijn blootgesteld aan asbest  in sectoren waar producten op basis van asbest of vezelcement werden gefabriceerd en behandeld.
B. SWT mag ook worden toegekend aan werknemers van minstens 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden (cao 115 van de NAR). 
C. SWT mag ook worden toegekend op 58 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar (cao 111 van de NAR):
 • aan arbeiders in de bouw die door de arbeidsgeneesheer ongeschikt zijn verklaard voor werk in deze sector
 • aan werknemers die minstens 20 jaar ploegenarbeid met nachtwerk hebben verricht
D. SWT mag ook worden toegekend op 58 jaar met een beroepsloopbaan van 35 of 33 jaar mits zwaar beroep. De beroepsloopbaan moet ofwel minstens 5 jaar een zwaar beroep behelzen gelegen in de laatste 10 kalenderjaren voor het einde van arbeidsovereenkomst, ofwel minstens 7 jaar een zwaar beroep behelzen gelegen in de laatste 15 kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst.
De zware beroepen zijn door de cao 111 van de NAR bepaald.

Onderneming in moeilijkheden of herstructurering

SWT in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering is onderhevig aan andere regels. SWT kan worden toegekend voor de hierboven vermelde leeftijd. De afwijking moet worden vermeld in een algemeen verbindend verklaarde cao of moet door de minister worden goedgekeurd.
 • 2016: 55 jaar

Meer info voor leden?

 Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden(inloggen):

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.