Welke regels gelden er voor een thuiswerker?

Telethuiswerken - telewerken
Het statuut van thuiswerkers zit vervat in een apart hoofdstuk in de Wet op de arbeidsovereenkomsten.

  Wat is thuisarbeid?

  Thuiswerkers zijn werknemers die tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze werkgever staan.
  Voor telewerk in de privésector werden specifieke kaderafspraken vastgelegd in cao nr. 85 en cao nr. 85 bis van de Nationale Arbeidsraad.

  Wat moet er in de overeenkomst voor tewerkstelling van een thuiswerker staan?

  De overeenkomst voor thuiswerkers moet voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgelegd. Dit moet gebeuren uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt.
  De overeenkomst moet vermelden:
  • de coördinaten van de werkgever;
  • de coördinaten van de werknemer;
  • het overeengekomen loon of de wijze en grondslag voor de berekening van het loon;
  • de vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de huisarbeid;
  • de plaats(en) waar de thuiswerker zijn werk verricht;
  • een beknopte beschrijving van het overeengekomen werk;
  • de overeengekomen arbeidsregeling en/of werkrooster en/of het overeengekomen minimale volume van de prestaties.

  Wat als de vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de huisarbeid niet geregeld is?

  Als in de overeenkomst of bij cao geen regeling wordt getroffen voor de kosten die verbonden zijn aan huisarbeid, dan is een forfaitair bedrag van 10% van het loon verschuldigd. Als de werkelijke kosten hoger zijn dan 10% van het loon moet de werknemer dit kunnen bewijzen.

  Welke bepalingen uit de arbeidswet zijn niet van toepassing op thuiswerkers?

  Niet van toepassing op de thuiswerkers zijn de bepalingen betreffende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders bij slecht weer (art. 50) of bij technische stoornis (art. 49) en de bepalingen betreffende de zondagsrust en de arbeidsuur. Ook het recht op afwezigheid tijdens de vooropzegging om ander werk te zoeken is niet van toepassing op thuiswerkers.
  De bepaling betreffende de werknemer die niet tijdig op het werk geraakt of die het werk niet kan voortzetten (art. 27) is enkel van toepassing wanneer de thuiswerker forfaitair wordt betaald. Voor thuiswerkers die niet forfaitair worden betaald gelden ook bijzondere regels betreffende de arbeidsongeschiktheid.

  Heeft de thuiswerker voorrang bij een vacante dienstbetrekking bij zijn werkgever?

  Ja. De thuiswerker kan bij zijn werkgever schriftelijk een aanvraag indien tot het verkrijgen van een dienstbetrekking binnen de onderneming.

  Meer info voor leden

  Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Thuiswerk en telewerk
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!