Tijdkrediet: voor wie?

Tijdkrediet
Wie heeft recht op tijdskrediet? Het ACV informeert je.


OPGELET: onze pagina's over tijdskrediet worden momenteel herzien

We zijn bezig met de herziening van de webpagina's over tijdskrediet. 
De Nationale Arbeidsraad sloot in december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof.
Voorlopig vindt je op deze website nog de uitleg van de regels zoals ze golden tot en met 31 maart 2017. 

Wie heeft recht op tijdskrediet?

De meeste werknemers uit de privésector vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 103 en 77 bis). Dit geldt ook voor werknemers die werken voor een vzw. Zij hebben dus recht op tijdskrediet.

Wie heeft geen recht op tijdskrediet?

  • ambtenaren (contractuelen en vast benoemden in de federale en gewestelijke ministeries, de provincies, de gemeenten, de diensten die ervan afhangen).
  • personeelsleden van de parastatalen
  • tijdelijk en vast benoemd personeel in het onderwijs
  • personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding
  • personeelsleden van de structuren voor dagopvang van kinderen in de kleuterscholen van het gemeenschapsonderwijs
  • personeelsleden van de universiteiten (betaald door dotatie)
Voor het overheidspersoneel en het onderwijzend personeel gelden specifieke formules van loopbaanonderbreking en vermindering van de arbeidsprestaties.

Ben ik beschermd tegen ontslag?

Zodra je als werknemer een aanvraag voor tijdskrediet indient, kan de werkgever je niet meer ontslaan, behalve om dringende reden of om redenen die geen verband houden met tijdskrediet. De bescherming tegen ontslag loopt tot drie maanden na afloop van het tijdskrediet.

Welke invloed heeft het tijdskrediet op mijn sociale zekerheidsrechten?

Globaal genomen blijven je rechten op sociale zekerheid (ziekteverzekering, kinderbijslag, pensioen, enz.) behouden zolang er een onderbrekingsuitkering wordt uitbetaald.

Meer info voor leden

 Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdskrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!