Vroegere stelsel: bedienden

Opzegtermijn-vroeger stelsel bedienden
Dit betreft de bedienden die hun ontslag kregen vóór 1 januari 2014
Voor werknemers bij wie het ontslag werd betekend vóór die datum is het vroegere stelsel van toepassing. Daarbij is het onderscheid tussen arbeiders en bedienden nog wel belangrijk. Hierna de afspraken voor de bedienden.

Duur opzegtermijn

In het vroegere stelsel begon de opzegtermijn van bedienden te lopen de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de betekening. 

Loon van minder dan 32.254 euro  

Indien je minder dan 5 jaar anciënniteit hebt, bedraagt de opzegtermijn 3 maanden. Die termijn wordt verhoogd met 3 maanden voor elke nieuw begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit. Voorbeeld: Je hebt  5 jaar anciënniteit: je hebt recht op een opzegtermijn van 6 maanden. 

Loon van meer dan 32.254 euro

1. De arbeidsovereenkomst is gestart vanaf 1 januari 2012 
De minimale opzegtermijn in geval van ontslag is de volgende:
Anciënniteit van de werknemerOpzegging betekend voor 1 januari 2014Opzegging betekend vanaf 1 januari 2014
< 3 jaar91 dagen91 dagen
3 jaar120 dagen116 dagen
4 jaar150 dagen145 dagen
5 jaar182 dagen182 dagen
6 jaar of meer30 dagen per begonnen jaar*29 dagen per begonnen jaar*
* Voorbeeld:
De opzeg van een werknemer met 6 jaar anciënniteit die zijn 7e jaar is begonnen zal dus 210 dagen bedragen. En 203 indien zijn ontslag is betekend na 1 januari 2014.

2. De arbeidsovereenkomst is gestart vóór 1 januari 2012
De opzegtermijn moet minstens de duur zoals bepaald in bij de alinea 'loon van minder dan 32.254 euro' respecteren. Verder wordt hij vrij vastgelegd bij overeenkomst die ten vroegste gesloten wordt op het ogenblik dat de opzegging wordt gegeven. Is er geen akkoord, dan wordt de opzegtermijnj bepaald door de rechtbank. In de praktijk houdt de rechtbank rekening met de anciënniteit van de werknemer en ook met zijn leeftijd en zijn loon. Om zich al een idee te vormen van wat de werknemer van de rechtbank mag verwachten, wordt vaak gebruikt gemaakt van ‘formules’ op basis van een statistisch onderzoek van de rechtspraak. De bekendste en meest gebruikte is de ‘formule Claeys’.

Loon van meer dan 64.508 euro

Indien het jaarloon bij indiensttreding hoger is dan 64.508 euro, kan de opzegtermijn bepaald worden bij overeenkomst en dat uiterlijk op het moment van indiensttreding. De opzegtermijn mag echter niet korter zijn dan het wettelijk minimum. Als er geen overeenkomst bestaat, is het stelsel beschreven onder 'Loon van meer dan 32.254 euro' van toepassing.
Deze bepaling werd ingevoerd door een wet van 30 maart 1994 die van toepassing is op bedienden in dienst getreden na 1 april 1994.

Opzegging door de werknemer

Bij opzegging door de werknemer bedraagt de opzegtermijn in de regel de helft van die bij opzegging door de werkgever. De opzegtermijn mag in geen geval langer zijn dan:
  • 3 maanden, indien het loon 32.254 euro niet overschrijdt;
  • 4,5 maanden, indien het loon dat bedrag overschrijdt, maar niet hoger is dan 64.508 euro;
  • 6 maanden, indien het loon hoger is dan 64.508 euro.
Voor bedienden die meer verdienen dan 32.254 euro en van wie de arbeidsovereenkomst is gestart vanaf 1 januari 2012 is hetzelfde principe van toepassing, maar net zoals bij ontslag door de werkgever wordt de opzegtermijn uitgedrukt in dagen.
Bij wijze van uitzondering op deze regel wordt de tegenopzegging bepaald als volgt:
  • 1 maand, indien het loon hoger is dan 32.254 euro; 
  • 2 maanden, indien het loon dit bedrag overschrijdt maar niet hoger is dan 64.508 euro;
  • door de partijen of door de rechter, met een maximum van 4 maanden, indien het loon hoger is dan 64.508 euro.

Bij het bereiken van de pensioenleeftijd

Vanaf de 1e dag van de maand die volgt op die waarin de bediende de leeftijd van 65 jaar bereikt, bedraagt de opzegtermijn:
  • 3 maanden, indien je minder dan 5 jaar anciënniteit hebt;
  • 6 maanden, in de overige gevallen.
Vanaf 60 jaar is de door de werknemer betekende opzegtermijn beperkt tot:
  • 1,5 maand, indien je minder dan 5 jaar anciënniteit hebt;
  • 3 maanden, in de overige gevallen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Dit is editie 2014. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):