Hoe wordt je loon berekend?

Loon is een ingewikkelde materie. De loonberekening voor een statutair in overheidsdienst is anders dan de loonberekening voor iemand die als contractueel voor de overheid werkt. 
We lichten beiden kort toe, maar het is aangewezen om voor meer details contact op te nemen met ACV Openbare Diensten.

Hoe wordt het loon van statutairen berekend?

De berekening van de nettomaandwedde voor volledige prestaties wordt uitgevoerd volgens de volgende principes: 
 • Geïndexeerd brutomaandsalaris = A= jaarsalaris x 1,5769 (sinds 01/03/2012)/12 
Het jaarsalaris wordt vastgelegd door de weddeschaal en de weddenanciënniteit 
 • Verminderd met:
  1. afhouding overlevingspensioen, dit is 7,5% op A = B
  2. afhouding ziekte/invaliditeitsverzekering, gezondheidzorg, dit is 3,55% op A = C 
 •  A - (B + C) =
 • Vermeerderd met de geïndexeerde haard-of standplaatstoelage =
 • Bedrag van de belastbare wedde: D + E =
 • Bedrijfsvoorheffing berekend op F = G 
 • F - G =
 • Vermeerderd met de eventuele kinderbijslag =
 • Verminderd met de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid berekend op A = J NETTOMAANDWEDDE = H + I – J 

Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Sinds 1 april 1994 houdt de werkgever maandelijks een bijdrage af van het nettoloon, na de RSZ en de bedrijfsvoorheffing. Die afhouding wordt berekend op het loon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen van het stelsel waaraan de werknemer is onderworpen. Die afhouding heeft geen gevolgen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen of de bedrijfsvoorheffing. De definitieve jaarlijkse bijdrage wordt berekend door de belastingdienst op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen. Als het definitieve bedrag van de bijdrage lager is dan de afhouding, betaalt de fiscus de rest terug als een overschot van voorheffing. Als het definitieve bedrag hoger is dan wat afgehouden werd, zal het tegelijkertijd met de inkomensbelasting worden geïnkohierd. 
A = brutomaandloon Alleenstaande of echtgeno(o)te zonder beroepsinkomen Echtgeno(o)te met beroepsinkomen
A < 1.095,10 euro 0 euro 0 euro
1.095,10 kleiner of gelijk aan A kleiner dan 1.945,39 euro 0 euro 9.30 euro
1.945,39 kleiner of gelijk aan A kleiner dan 2.190,19 euro 7,6% van het verschil tussen A + 1.945,38. Met een maximum van 18,60 euro 9.30 euro + 7,6% van het verschil tussen A en 1.945,38. Met een maximum van 18,60 euro
2.190,19 kleiner of gelijk aan A kleiner dan 6.038,83 euro 18.60 euro + 1,1% van het deel van het loon hoger dan 2.190,18 18,60 euro + 1,1% van het deel van het loon hoger dan 2.190,18. Met een maximum van 51,64 euro
A is kleiner of gelijk aan 6.038,83 euro 60,94 euro 51,64 euro
Het gaat om een maandelijkse afhouding. Op het einde van elk kwartaal vindt een afrekening plaats: afhouding op basis van het kwartaalloon verminderd met de reeds uitgevoerde maandelijkse afhoudingen. Die afrekening is nodig want het loon kan van maand tot maand verschillen.

Belastingherziening: bepaling van de definitieve jaarlijkse bijdrage

Netto belastbaar gezinsinkomen Definitieve jaarlijkse bijdrage
-18.592,02 euro 0 euro
18.592,02 - 21.070,96 euro 9% op het deel van het gezinsinkomen boven de 18.592,01 euro
21.070,97 - 60.161,85 euro 223,10 euro + 1,3% op het deel van het gezinsinkomen tussen 21.070,97 en 60.151,85 euro
+ 60.161,85 euro 731,28 euro

Hoe wordt het loon van contractuelen berekend?

Gelijkaardige berekeningswijze, behalve voor de socialezekerheidsafhoudingen (13,07% in plaats van 11,05%) en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid toegepast op de brutomaandwedde en op de haard- en standplaatstoelage.

Meer info bij ACV-Openbare Diensten

De wetgeving voor werknemers werkzaam bij de overheid is zeer specifiek en complex. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we dan ook graag naar de betrokken website van de ACV-centrale openbare diensten.