Oei een arbeidsongeval

Onderstaande regeling is enkel van toepassing op de personeelsleden die onder de decreten rechtspositie en het hogescholendecreet vallen.Wat is een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat plaatsvindt tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (of het ambt) en een letsel veroorzaakt, wordt beschouwd als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval veronderstelt:
  • een plotselinge gebeurtenis
  • een of meerdere uitwendige oorzaken
  • het bestaan van een lichamelijk letsel. Dit is ruim te interpreteren. Een arbeidsongeschiktheid is niet noodzakelijk, er dienen minstens medische kosten te zijn gemaakt. 
  • een oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel
Een ongeval overkomen buiten dienstverband, maar dat het gevolg is van een wraakneming ingevolge het ambt wordt ook als een arbeidsongeval beschouwd. Bijvoorbeeld: een ouder van een kind dat door jou gestraft werd, ontmoet je in het weekend en deelt je rake klappen uit omwille van de bestraffing van zijn of haar kind.
Niet elk ongeval is automatisch een arbeidsongeval. Als je drie bewijzen aanbrengt - het bestaan van een letsel, een plotse gebeurtenis én het feit dat het ongeval zich voordoet gedurende de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of het ambt - wordt het ongeval vermoed een arbeidsongeval te zijn.
Dat vermoeden is weerlegbaar. De verzekeraar, het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), kan aantonen dat het niet gaat om een arbeidsongeval door bijvoorbeeld te bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de plotse gebeurtenis en het letsel.

De aangifte van een arbeids(weg)ongeval

Elk ongeval dat aanleiding kan geven tot een arbeidsongeval, moet zo snel mogelijk (binnen vier dagen) aangegeven worden bij AgODi. De aangifte gebeurt schriftelijk volgens voorgeschreven documenten. Tegen een beslissing tot niet-erkenning van jouw arbeidsongeval door AgODi kun je beroep aantekenen bij de bevoegde rechtbank.
Na de aangifte van jouw arbeidsongeval bij AgODi wordt Medex in werking gesteld. De dienst arbeidsongevallen van AgODi stuurt een exemplaar van de aangifte en van het doktersattest naar Medex. Medex is bevoegd voor de medische beoordeling van het arbeidsongeval.

Welke vergoeding?

Als slachtoffer van een arbeidsongeval heb je recht op vergoeding van de medische kosten. Dit zijn onder meer de kosten voor de dokter, de apotheker, verpleging, prothese en orthopedie, herstellings- en vervangingskosten van de prothese en orthopedische toestellen (bijvoorbeeld een bril) waaraan het ongeval schade heeft veroorzaakt. Ook heb je recht op vergoeding van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van het ongeval, onder meer voor de verplaatsingen op verzoek van Medex.
Als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent wegens het arbeidsongeval heb je recht op je normale salaris en worden de opgebouwde ziektedagen niet verminderd. Indien je nog niet vast benoemd bent, geldt dat zolang je aanstelling loopt. Zodra de tijdelijke aanstelling beëindigd is, ontvang je een vergoeding gelijk aan 90 % van het gemiddeld dagloon. Dat betekent dat tijdelijke personeelsleden ook na de beëindiging van hun tijdelijke aanstelling medische attesten naar Medex moeten blijven sturen als de behandelende dokter van oordeel is dat de ongeschiktheid nog het gevolg is van het ongeval.
Tot slot heb je bij blijvende invaliditeit recht op een rente.

Afsluiten arbeidsongeval

Als Medex oordeelt dat de toestand van het letsel gestabiliseerd is en bijgevolg niet meer evolueert, zal het jouw dossier afsluiten of consolideren. 
Tegen elk onderdeel van de beslissing van Medex kan beroep ingesteld worden. Dat gebeurt bij aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na de mededeling van de besluiten van medische expertise. Bij de beroepsprocedure is het vooral van belang dat je gesteund wordt door jouw behandelend geneesheer. Die arts moet de medische bewijzen en argumenten voorleggen aan Medex, om aan te tonen dat het betwiste onderdeel van de besluiten niet strookt met de werkelijkheid.
Tegen de beroepsbeslissing van Medex is geen administratief beroep meer mogelijk. Een gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank kan wel. In dergelijke situatie is het raadzaam om met de juridische dienst van het COV of de COC contact op te nemen om de procedure verder te begeleiden.

Meer info van je vakbond?