Je salaris

Het schoolbestuur of de scholengroep is je werkgever. Je salaris wordt betaald door Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), beter bekend als de werkstations. Je  ontvangt van het ministerie van Onderwijs, bij de eerste uitkering van je salaris en bij iedere wijziging ervan, een gedetailleerd overzicht van de salarisberekening of de eventuele herziening. Bewaar deze uittreksels goed. Via Zoomit kan je elke maand een salarisuittreksel ontvangen.

Hoe hoog is je loon?

Dit salaris wordt berekend volgens een aantal basisprincipes. Een aantal factoren bepalen hoeveel je verdient:
 • Het ambt: zie voor de weddeschalen de website van Onderwijs Vlaanderen
 • Het statuut: tijdelijk of vast benoemd
 • De bekwaamheidsbewijzen
 • De omvang van de betrekking: voltijds of deeltijds
 • De geldelijke anciënniteit: het aantal jaren dat je in openbare diensten of bij de staat gewerkt hebt, nuttige ervaring (niet voor het basisonderwijs)
 • Burgerlijke staat en het aantal personen ten laste

Andere vergoedingen

Naast je loon, zijn er nog een aantal andere vergoedingen die kunnen worden uitbetaald:
 • Standplaatsvergoeding voor wie nog thuis woont. Deze vergoeding hoeft niet te worden aangevraagd.
 • Haardvergoeding is bedoeld voor wie gehuwd, samenwonend of alleenstaand met kinderlast is. Deze vergoeding moet je zelf aanvragen.
 • Bijzondere diploma’s en getuigschriften: niet verworven salarisschaal wordt vergoed op basis van bijkomend diploma.
 • Vakantiegeld wordt berekend op basis van prestaties in het voorgaande jaar, uitbetaald in mei.
 • Eindejaarstoelage wordt uitbetaald in december en wordt berekend op basis van de prestaties in de referteperiode:
  - voor tijdelijke personeelsleden is de referteperiode het voorgaande schooljaar
  - voor vast benoemde personeelsleden loopt de referteperiode van 1 januari tot en met 30 september van het lopende kalenderjaar.
 • Gezinsvergoedingen: geboortepremie, adoptiepremie en kinderbijslag worden uitbetaald door de Rijksdienst Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).
 • Vervoerskosten: kosten voor openbaar vervoer en fietsverplaatsingen van en naar het werk worden ten laste genomen van de werkgever.