Inschakeling werkzoekenden: gesco's

Contract-inloopbanen-inschakeling-werkzoekenden
Om de werkloosheid te bestrijden werkte de overheid een aantal stelsels uit waarbij werklozen worden ingeschakeld in niet-commerciële activiteiten van openbaar nut. Gesco is zo’n stelsel.

Wat betekent inschakeling werkzoekenden?

Om de werkloosheid te bestrijden werkte de overheid een aantal stelsels uit waarbij werklozen worden ingeschakeld in niet-commerciële activiteiten van openbaar nut. In deze stelsels wordt een deel van de loonkost door de overheid betaald.

Wat zijn Gewestelijke tewerkstellingsprogramma’s?

De Gewesten zijn bevoegd voor deze materie. De subsidieregeling en de toegangsvoorwaarden tot die voorzieningen verschillen in de drie Gewesten.
In Wallonië spreekt men tegenwoordig over APE, ‘aides à la promotion de l’emploi’ (Hulp ter bevordering van de tewerkstelling). In de andere Gewesten wordt het systeem van gesco’s – gesubsidieerde contractuelen – gehanteerd. Vroeger bestond ook het DAC, het ‘derde arbeidscircuit’, het IBF, het ‘interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid’ en in Wallonië de PRIME, ‘gewestelijke programma’s voor integratie op de arbeidsmarkt’.
In een nog verder verleden kenden we ook het BTK, het ‘bijzonder tijdelijk kader’. In de jaren 1960 werd het systeem van de TWW – de ‘tewerkgestelde werkloze’ – ingevoerd, een systeem dat in de jaren tachtig weer opgeheven werd. Daarbij behield de werknemer het statuut van werkloze en ontving hij een vergoeding onder de naam ‘werkloosheidsuitkering’.

Hoe zit het met de rechten van de werknemer?

De rechten van de werknemers die in deze stelsels tewerkgesteld worden, verschillen van gewest tot gewest, vooral wat het loon betreft. Het eigenlijk contractueel statuut blijft geregeld door de federale arbeidswetgeving. De betrokken werknemers zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld, waarop de gewone bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten en van de arbeidsreglementering van toepassing zijn.
De werknemer kan evenwel de arbeidsovereenkomst beëindigen, ook als deze voor een bepaalde duur gesloten is, mits vooropzegging van 7 dagen. De werknemers zijn aan de sociale zekerheid onderworpen en genieten de normale werknemersrechten, inclusief pensioen, kinderbijslagen, uitkeringen ziekteverzekering en arbeidsongevallen, enz. 
Inzake werkloosheid zijn er enkele beperkende bepalingen, bijvoorbeeld om de duur van de werkloosheid te bepalen en voor de berekening van de uitkering.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden(inloggen):
  • De inloopbanen
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!