Klein verlet en verlof om dwingende reden

 Klein verlet - huwelijk
Heb je recht op vrijaf voor bepaalde familiale gebeurtenissen of burgerlijke verplichtingen? Ja. In dat geval kan je gebruik maken van klein verlet. Bekijk het overzicht en lees de voorwaarden. 
Check de sectorale afspraken die – als ze bestaan – gunstigere bepalingen bevatten.

  Wat is klein verlet?

  Klein verlet is het recht van de werknemer om met behoud van zijn loon van het werk afwezig te blijven vanwege bepaalde familiale gebeurtenissen of voor de vervulling van burgerlijke verplichtingen (zie verder voor het overzicht). Klein verlet wordt ook wel omstandigheidsverlof of kort verzuim genoemd.
  Je loon wordt doorbetaald, maar je moet je werkgever vooraf waarschuwen (of als dit niet kan, zo spoedig mogelijk erna). Wettelijk samenwonenden hebben dezelfde rechten als gehuwden (behalve voor de plechtigheid van het huwelijk zelf).

   En wat als ik deeltijds werk?

   Als je deeltijds werkt, mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. In geval van keuze van dagen gelden hier dezelfde beperkingen als voor voltijdse werknemers.

    Bestaan er sectorale regelingen?

    Ja, het is interessant om te checken of je extra rechten op klein verlet hebt naast het wettelijk verplicht klein verlet. In sommige sectoren zijn betere afspraken gemaakt (zie hierboven).

     Overzicht van types klein verlet

     • Huwelijk van de werknemer:
      2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week
     • Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer:
      de dag van het huwelijk ;
     • Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer:
      de dag van de plechtigheid ;
     • Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer:
      drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
     • Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont:
      twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
     • Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont:
      de dag van de begrafenis;
     • Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt);  
     • Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt:
      de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt);
     • Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum:
      de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen;
     • Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op de administratieve Gezondheidsdienst of in een van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen:
      de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen; ;
     • Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter:
      de nodige tijd, met een maximum van één dag;  
     • Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank:
      de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen;
     • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen:
      de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen; ;
     • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement:
      de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen;
     • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen:
      de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

      Wat is verlof om dwingende reden?

      Een dwingende reden is elke niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en waarvoor je dringend en noodzakelijk moet tussenkomen.Je hebt recht op 10 dagen afwezigheid om dwingende reden van familiale of andere aard. Deze dagen zijn onbetaald. 
      Check ook hier voor sectorale afspraken die – als ze bestaan – gunstigere bepalingen bevatten.

       Meer info voor leden?

       Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):