STAP 1. De beoordeling door de adviserend geneesheer

Bij het begin van je ziekte krijg je gewaarborgd loon (betaald door je werkgever) en moet je ook de mutualiteit op de hoogte brengen. De mutualiteit betaalt namelijk je ziekte-uitkering als de periode van gewaarborgd loon voorbij is. Binnen de twee maanden na aangifte van de ziekte bij de mutualiteit worden de eerste stappen tot re-integratie gezet. Je eerste contacten zijn met de adviserend geneesheer.

Je wordt ziek of krijgt een ongeval: wat nu?

Wegens een ziekte of een ongeval ben je een tijd arbeidsongeschikt. Omwille van medische redenen kan je niet werken.
 • Wettelijk ben je verplicht om je werkgever onmiddellijk te verwittigen van je arbeidsongeschiktheid.
  Hoe je dat moet doen staat niet in de wet, maar is dikwijls geregeld in het arbeidsreglement van het bedrijf waar je werkt.  

 • Je moet ook je arbeidsongeschiktheid kunnen bewijzen.
  Daarom wordt vaak in het arbeidsreglement voorzien dat je een attest van de behandelend geneesheer moet bezorgen. De wet voorziet dat als je cao of reglement niets anders voorziet je dat medisch attest binnen de twee werkdagen vanaf je arbeidsongeschiktheid  naar je werkgever moet sturen of afgeven. 
Vanaf je eerste dag ongeschiktheid is het mogelijk dat je werkgever een controlegeneesheer stuurt, om je arbeidsongeschiktheid te controleren. 

Ziekenfonds inlichten!

Wanneer je arts je een attest van arbeidsongeschiktheid geeft voor een langere periode, die de periode van gewaarborgd loon overschrijdt, breng je best ook meteen het ziekenfonds (en dus de adviserend geneesheer) op de hoogte. 
Dit kan via het nieuwe formulier voor arbeidsongeschiktheid, waarop je behandelend arts de ziekte zal benoemen en de (geschatte) periode van arbeidsongeschiktheid aanduidt. Op dit formulier kan je arts, naast zijn contactgegevens, ook professionele of sociale moeilijkheden aanduiden die een invloed zouden kunnen hebben op je werkhervatting.

Medische beoordeling door de adviserend geneesheer: inschatting

Binnen de twee maanden na de aangifte van de start van je arbeidsongeschiktheid, is het mogelijk dat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds/mutualiteit een eerste inschatting doet of je terug aan het werk zou kunnen. Zo ja, in welke mate dit mogelijk zou zijn. Voltijds, deeltijds, met werkaanpassing, ...

Inschatting: via vragenlijst

De adviserend geneesheer probeert in te schatten of je terug aan het werk kan gaan. Dit zal vaak gebeuren via een vragenlijst, die nagaat of je het zelf mogelijk vindt het werk te hervatten. 

Gesprek of medisch onderzoek

De adviserend geneesheer kan je ook uitnodigen voor een gesprek of een medisch onderzoek. Niets nieuws, de adviserend geneesheer kon je ook voor 2017 al oproepen om je te beoordelen. Dit gebeurt om je recht op ziekte-uitkering vast te stellen.   
De oproep voor deze consultatie krijg je in de vorm van een uitnodigingsbrief. Je maakt een afspraak in een kabinet dicht bij je woonplaats. Je moet ingaan op deze oproep, of minstens contact opnemen bij eventuele problemen. Bijvoorbeeld omdat je gehospitaliseerd bent, of met vakantie, of omdat je revalideert op een andere locatie dan je domicilieadres. Het niet ingaan op zo’n oproep, kan gevolgen hebben voor je ziekte-uitkering. 

Let op: wie al spontaan zelf op eigen initiatief begonnen is met een re-integratie traject bij de arbeidsgeneesheer of een aanvraag daarvoor heeft lopen, wordt in regel niet meer opgeroepen voor een beoordeling van zijn re-integratiekansen door de adviserend geneesheer. Mocht je in dat geval toch worden opgeroepen door de adviserend geneesheer dan kan je dat best laten weten.

Medisch onderzoek adviserend geneesheer

Op basis van het medisch onderzoek, zal  de adviserend geneesheer van het ziekenfonds je indelen  in één van deze vier groepen: 
 • A. Waarschijnlijk kan je je oorspronkelijk werk binnen de zes maanden hervatten.  
  Mocht nadien toch blijken dat je na 6 maand arbeidsongeschiktheid je werk niet hervat hebt, dan volgt een nieuwe beoordeling. 

 • B. Je kan omwille van medische redenen je oorspronkelijk werk niet hervatten. 

 • C. Werkhervatting is nog niet aan de orde: er gaat prioriteit naar diagnose en behandeling.  
  Als je bij deze groep hoort, dan wordt je medische situatie op gezette tijdstippen opnieuw geëvalueerd. 

 • D. Werkhervatting is mogelijk, mits (tijdelijk of definitief) aangepast/ander werk of een herscholing/beroepsopleiding. 
  Dit betekent dat je zal doorverwezen worden naar je arbeidsgeneesheer voor re-integratie in je onderneming. 

Download de ACV-folder

Militant? Download dan deze brochure