Definitief arbeidsongeschikt

Je kan beroep aantekenen 

Als je definitief ongeschikt verklaard wordt (beslissing 4), kan je beroep aantekenen. Dit moet wel snel gebeuren. 
  • Binnen de 7 werkdagen moet je een aangetekende brief sturen naar de Geneesheer “Toezicht Welzijn op het werk” (adressen: zie http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550 ) en naar de werkgever. 
  • Na ontvangst van deze brief, zal je uitgenodigd worden door de Arts Toezicht Welzijn op het Werk, samen met je behandelend geneesheer en je arbeidsgeneesheer. Dit moet binnen de 31 dagen gebeuren. Je zal de nodige papieren moeten meebrengen, alsook zal je eventueel medisch gecontroleerd worden door de Arts Welzijn Op het Werk. 
  • De beslissing gebeurt bij meerderheid van stemmen. Dus als twee van de drie artsen je wél arbeidsgeschikt verklaren, vervalt de beslissing van de arbeidsgeneesheer. 
De beslissing die tijdens deze bijeenkomst genomen wordt, wordt onmiddellijk meegedeeld aan je werkgever. De arbeidsgeneesheer zal dus eventueel zijn re-integratiebeoordeling moeten herzien. 
Deze beroepsprocedure is maar één keer mogelijk. Als je opnieuw arbeidsongeschikt verklaard wordt door de arbeidsgeneesheer, dan kan je geen beroep meer aantekenen.  

Het re-integratietraject binnen de onderneming wordt dan stopgezet. Op dat moment kan je adviserend geneesheer van de mutualiteit je uitnodigen
 om zelf een re-integratietraject op te starten voor een andere job. Hierbij kan er dan ondersteuning geboden worden door VDAB, Actiris, het VAPH, …  

Ontslag wegens medische overmacht

Als de beslissing van de arbeidsgeneesheer in beroep wordt bevestigd, of als je zelf geen beroep aantekent, dan staat vast dat je definitief ongeschikt bent voor het overeengekomen werk en ook niet voor aangepast werk. De re-integratieprocedure is dan beëindigd.  De werkgever heeft dan  de mogelijkheid om je arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht te beëindigen. Dit kan van de ene dag op de andere, zonder opzeggingsvergoeding. 

Download de ACV-folder

Militant? Download dan deze brochure