Afspraken en procedures: werkgever

Gezondheidstoezicht
Kan je om gezondheidsredenen niet gaan  werken, dan moet  je onmiddellijk de werkgever inlichten via  de voor jouw beschikbare kanalen: telefoon, mail, fax, bericht via een collega of een gezinslid enz. 

Getuigschrift arbeidsongeschiktheid/medisch attest

Als de werkgever erom vraagt, moet je je arbeidsongeschiktheid bewijzen met een door een arts ondertekend medisch getuigschrift. Dit getuigschrift mag  enkel  volgende preciseringen inhouden: 
  • de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid;  
  • de toelating of het verbod om de woning te verlaten;  
  • indien de ziekte korte tijd na een vorige ziekte optreedt: of het gaat om een herval of om een nieuwe ziekte.  
Alle andere vermeldingen, zoals diagnose of voorgeschreven behandeling, vallen onder het beroepsgeheim.  
In de meeste bedrijven is een medisch attest sowieso vereist op grond van een bepaling in  het arbeidsreglement of van een collectieve overeenkomst. Je moet de voorgeschreven afspraken nakomen. Je moet je ook houden aan de termijn waarbinnen het attest moet worden verstuurd. Wanneer hierover geen richtlijnen bestaan, moet het attest binnen de twee werkdagen na het begin van de ziekte worden verstuurd. 
Indien het attest niet binnen de voorgeschreven termijn wordt verstuurd, dan kan de werkgever het gewaarborgd loon voor niet-gedekte dagen weigeren. Onder bepaalde omstandigheden zou de arbeidsrechtbank het niet-naleven van die verplichtingen als een reden tot ontslag kunnen beschouwen. 

Meer info?

Controle door de werkgever

De controle van het ziek zijn door de werkgever is niet onbegrensd. 
Van de ene kant, vermits de arbeidsongeschiktheid vastgesteld wordt door een dokter die de werknemer zelf kiest, heeft de wet de werkgever de mogelijkheid geboden een controledokter aan te stellen. Van de andere kant moet het medisch beroepsgeheim en het recht op privacy gewaarborgd blijven. De wet voorziet dan ook waarborgen om de controle in correcte omstandigheden te laten gebeuren. 
Deze site geeft slechts algemene aanwijzingen. Bij betwistingen, bijvoorbeeld wanneer je de indruk hebt slachtoffer te zijn van een misbruik of niet terecht optreden van de controlearts, aarzel dan niet om contact op te nemen met je vakbondsafgevaardigde of met de rechtskundige dienst van je ACV-verbond.

Controlearts

De werkgever heeft het recht je arbeidsongeschiktheid te laten controleren door een door hem aangesteld arts. De kosten van deze controle zijn ten laste van de werkgever. Wanneer de controlearts zich  bij je aanmeldt, mag je niet weigeren je te laten onderzoeken. 
Het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst kan voorzien dat je een periode van maximaal 4 aaneengesloten uren per dag beschikbaar moet blijven van de controlearts, ook al vermeldt het medische attest van je behandelende geneesheer dat je de woning mag verlaten. In dergelijk geval moet je elke wijziging van verblijfplaats, ook al is deze tijdelijk, voorafgaandelijk melden aan je werkgever. Zoals de Raad van State in scherpe bewoordingen aangaf, kan een dergelijke controle via medische whereabouts niet onbegrensd worden toegepast.
Indien de controlearts je uitnodigt om je in zijn spreekkamer aan te melden, dan moet je daar gevolg aan geven, behalve wanneer je behandelend arts van oordeel is dat je niet in staat bent je te verplaatsen. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.
De controlearts kijkt enkel  na of je arbeidsongeschiktheid bent. In geen  geval  mag  hij een oordeel geven  over de behandeling die je behandelend arts voorgeschreven heeft. Hij is t.o.v. de werkgever zelf gebonden door het beroepsgeheim, onder meer in verband met de medische diagnose.
Indien de controlearts meent dat je arbeidsgeschikt bent, dan  raden wij aan  eerst en vooral contact te zoeken  met je behandelend geneesheer. Als die zijn werk goed heeft gedaan, dan is het goed mogelijk dat hij in staat zal zijn  de controlearts te overtuigen om zijn houding te wijzigen. Indien deze poging mislukt, dan voorziet de wet in een scheidsrechterlijke procedure. Vraag hierover inlichtingen bij het ACV.

Meer info?

Gewaarborgd loon

De eerste dagen  van  de arbeidsongeschiktheid wordt een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever toegekend.

Ben je bediende?

Als bediende heb je recht op 30 kalenderdagen gewaarborgd loon. Wanneer je als bediende een contract hebt van minder dan 3 maanden, val je onder de regels van de arbeiders.

Ben je arbeider?

Als arbeider heb je in principe recht op:
  • 1 week gewaarborgd loon;
  • 1 supplementaire week  waarvoor je werkgever je een uitkering betaalt die  ongeveer overeenkomt met je nettoloon;
  • gedurende 16 kalenderdagen, een aanvullende uitkering bij die van  het ziekenfonds die je in de praktijk het behoud van  het nettoloon waarborgt.


Bijzondere regels

Bijzondere regels zijn van toepassing:
  • Wanneer je hervalt, m.a.w. als je opnieuw ziek  wordt na een werkhervatting van  minder dan  2 weken na een voorafgaande ziekteperiode. Dan heb je slechts recht op het nog niet-uitgeputte deel van het gewaarborgd loon van je vorige ziekteperiode. Nadien val je terug op de uitkering van de mutualiteit.
  • Voor uitzendkrachten. Zie de Gids voor uitzendkrachten - 20 vragen en antwoorden voor meer details.


Weigering

De werkgever mag  je het gewaarborgd loon weigeren:
  • voor de periodes die niet door een medisch getuigschrift zijn gedekt, indien je verplicht was een getuigschrift te sturen (zie hierboven);
  • voor de periodes die door de controlearts betwist zijn (zie hierboven).

Meer info?

Je arbeidsongeschiktheid loopt ten einde

Wanneer je je in staat voelt het werk te hervatten, dan bied je je terug aan op je werk. Je werkgever heeft niet het recht bepaalde voorwaarden te stellen aan je werkhervatting. Hij mag bijvoorbeeld niet eisen  dat je een attest van genezing voorlegt.
Nochtans, indien je een ‘risicopost’ bekleedt in de zin van de reglementering op de arbeidsbescherming (bijvoorbeeld als je machines of voertuigen moet besturen, als je in contact komt met voedingswaren, enz.), dan kan de werkgever je een onderzoek van werkhervatting bij de arbeidsgeneesheer laten ondergaan.

Meer info?

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Download de nieuwe folder

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.