Concurrentiebeding

Concurrentiebeding
Het concurrentiebeding is een clausule waarbij de werknemer zich ertoe verbindt na het vertrek uit de onderneming geen gelijkaardige activiteiten uit te oefenen, hetzij bij een andere werkgever, hetzij voor eigen rekening. 
Dergelijke clausules worden maar onder strikte voorwaarden aanvaard. De wet maakt een onderscheid tussen arbeiders en bedienden en handelsvertegenwoordigers.

Wat is de regeling voor werknemers, uitgezonderd de handelsvertegenwoordigers?

Het concurrentiebeding geldt niet wanneer het jaarloon lager is dan 33.221,00 euro. 
Indien het loon tussen 33.221,00 euro en 66.441,00 euro bedraagt, is het enkel geldig voor functies of functiecategorieën zoals vastgelegd in een collectieve overeenkomst. Als deze paritaire organen niet werkzaam zijn of als de onderhandelingen op dit vlak mislukken, dan kunnen deze functies worden bepaald in een overeenkomst tussen de werkgever en de vakbonden. Als ook op die manier geen akkoord kan worden bereikt, dan kan de meest gerede partij het advies inwinnen van een ‘commissie van goede diensten’ ingesteld binnen de NAR. 
Als het loon meer bedraagt dan 66.441,00 euro dan is het beding geldig, behalve voor de uitgesloten functies vastgelegd volgens bovenvermelde procedure. 

Geldigheid 

Het concurrentiebeding is enkel geldig indien het:
 • op gelijkaardige activiteiten betrekking heeft;
 • in een eenmalige vaste vergoeding voorziet, te betalen door de werkgever behalve indien hij binnen de 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst beslist de clausule niet toe te passen; deze vergoeding moet minstens gelijk zijn aan de helft van het brutoloon tijdens de toepassingsperiode van de clausule; 
 • vastgesteld wordt in een geschrift waarin de toepassingsmodaliteiten worden bepaald. 
Het concurrentiebeding:
 • moet geografisch beperkt worden tot de plaatsen waar de werknemer een reële concurrentie kan voeren; ze mag zich in geen geval tot buiten het Belgisch grondgebied uitstrekken;
 • mag niet langer duren dan 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst;
 • is niet van toepassing wanneer de overeenkomst tijdens de eerste zes maanden wordt beëindigd en evenmin wanneer de werknemer na deze periode van zes maanden wordt ontslagen zonder dringende reden of wanneer de werknemer ontslag neemt om dringende reden. 
In geval van schending van een concurrentiebeding is de werknemer ertoe gehouden:
 • de door de werkgever betaalde vergoeding terug te betalen; 
 • de werkgever een gelijkwaardige vergoeding te betalen. 

Afwijkingen voor bedienden

Wat de bedienden betreft, kan in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden van deze laatste bepalingen worden afgeweken, voor zover:
 • het bedrijf internationale activiteiten of economische belangen heeft;
 • de bediende gezien zijn functie werkelijk in staat is kennis te verwerven, die bij gebruik nadelig is voor de onderneming. 
In geval van schending van een concurrentiebeding is de werknemer ertoe gehouden:
 • de door de werkgever betaalde vergoeding terug te betalen;
 • de werkgever een gelijkwaardige vergoeding te betalen.

Wat is de regeling voor handelsvertegenwoordigers?

In tegenstelling tot bedienden en arbeiders zijn handelsvertegenwoordigers vaak onderworpen aan het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding schept het vermoeden dat de vertegenwoordiger klanten aanbracht (wat één van de voorwaarden is tot de toekenning van de verwijderingsvergoeding). De werkgever kan het bewijs leveren van het tegendeel.
Het concurrentiebeding is van toepassing als:
 • het jaarloon 33.221,00 euro overschrijdt;
 • het op gelijkaardige activiteiten betrekking heeft;
 • de duur ervan niet meer dan 12 maanden bedraagt;
 • het beperkt wordt tot het grondgebied waarop de vertegenwoordiger zijn activiteit uitoefent;
 • het schriftelijk is afgesloten.
Het is niet van toepassing als:
 • de vertegenwoordiger wordt afgedankt, behalve om een zwaarwichtige reden;
 • de overeenkomst tijdens de eerste zes maanden wordt beëindigd;
 • de vertegenwoordiger de overeenkomst beëindigt om een zwaarwichtige reden.
De in de overeenkomst voorziene vergoeding bij schending van het concurrentiebeding mag niet meer bedragen dan het loon van 3 maanden. De werkgever kan een hogere vergoeding eisen indien hij bewijst meer schade te hebben ondervonden.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):