Overleg op Europees niveau

Europees overleg
"De Europese sociale dialoog is het kader bij uitstek voor onderhandelingen tussen de sociale partners. Het is wel nodig dat ook de Raad en de Commissie een duidelijk signaal geven van hun wil om Europa wakker te schudden." (uit een gemeenschappelijke verklaring)
De Europese sociale dialoog vormt een wezenlijk bestanddeel van het Europees sociaal model. Deze dialoog omvat besprekingen, onderhandelingen en gemeenschappelijke acties die op gang worden gebracht door de Europese sociale partners. De Europese sociale dialoog is een overlegstructuur binnen het bestuur van de Unie. Dankzij de dialoog kunnen de sociale partners op betekenisvolle wijze bijdragen tot het vastleggen van de Europese sociale normen.
De Europese sociale dialoog staat ingeschreven in het EU-Werkingsverdrag. In de artikelen 153 tot 155 krijgt de Europese Commissie positieve opdrachten toegewezen: het sociaal overleg op Europees niveau bevorderen, om zo de werknemers beter te beschermen en de veiligheid en gezondheid vooruit te helpen.

Wie vertegenwoordigt de werknemers en de werkgevers op Europees niveau?

Op Europees niveau worden de werknemers vertegenwoordigd door het Europees Vakverbond (EEV). 
De Europese werkgevers worden vertegenwoordigd door drie organisaties: het  European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP), BUSINESSEUROPE en de European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME) die ook deelneemt aan de sociale dialoog als lid van de delegatie van BUSINESSEUROPE. 

Bij welke activiteiten zijn de sociale partners op Europees niveau betrokken?

  • het tripartiet overleg: het overleg tussen de sociale partners en de Europese overheid; 
  • de consultatie van de sociale partners: de werkzaamheden van de adviescomités en de officiële consultaties;
  • de Europese sociale dialoog: de bipartiete werkzaamheden van de sociale partners die voortvloeien uit de officiële consultaties van de Commissie of uitgaan van de sociale partners zelf.  
Sinds 2001 beschikken de Europese sociale partners over meer zelfstandigheid en autonomie binnen de sociale dialoog.

Welke resultaten werden dankzij de Europese sociale dialoog geboekt ?

De  Europese sociale dialoog heeft talloze resultaten opgeleverd, gaande van de goedkeuring van niet-bindende gemeenschappelijke teksten tot raamakkoorden en autonome akkoorden die naar de interne wetgeving van de lidstaten moeten worden omgezet. 
De Europese sociale dialoog heeft geleid tot de toepassing van drie raamakkoorden via Europese richtlijnen: over  ouderschapsverlof in 1996 herzien in 2009, over deeltijdwerk in 1997 en over de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 1999. Wat de autonome akkoorden betreft, hebben de Europese sociale partners o.m. verscheidene raamkoorden gesloten: over telewerk (2002), over werkgerelateerde stress (2004), agressie en ongewenst gedrag op de werkplek (2007), en over inclusieve arbeidsmarkten (2010). 
Verder zijn er het actiekader voor de ontwikkeling van competenties en kwalificaties voor een leven lang leren (2002), het actiekader voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (2005) en het actiekader voor jongerentewerkstelling (2013). 
De Europese sociale partners sluiten ook meerjarige werkprogramma’s. Die programma’s stippelen de weg uit voor de komende jaren en hebben sterk te maken met de sociale uitdagingen die moeten worden aangepakt.

Meer info voor ACV-afgevaardigden

Ben je ACV-afgevaardigde?

Registreer je dan op deze site en log in op de militantensite: www.acv-militanten.be
Op deze speciale vergrendelde site vind je meer info over het sociaal overleg, aangevuld met andere info en handige tools die je vakbondswerk ondersteunen.