Financiering van het ACV

ACV-Dienstencentrum
Elke werknemer die zich aansluit bij een vakbond betaalt lidgeld. De meeste leden betalen hun bijdrage via domiciliering of via afhouding op hun wedde (aan de bron). Je schrijft je in als ACV-lid via een dienstencentrum in je gewestelijk verbond (dus in je woonplaats). Alleen het onderwijzend personeel en een aantal leden uit de openbare diensten maken hun bijdrage rechtstreeks over aan de beroepscentrale. 

Lidmaatschapsbijdrage

De bijdragen worden via afgesproken verdeelsleutels verdeeld over de confederatie, het gewestelijk verbond en de beroepscentrale van het lid. Hiermee worden werkings- en personeelskosten betaald. Een deel van het lidgeld wordt toegekend aan budgetposten zoals:
 • de Centrale Weerstandskas
 • het Bouwfonds
 • het Vormingsfonds
 • het Informaticafonds
 • de ledenbladen Visie en l’Info 
 • domiciliëringskosten
 • het Getrouwheidsfonds
 • de bijdrage aan Beweging.Net
 • de bijdrage aan Wereldsolidariteit

Andere financiële inkomsten  

Naast de lidmaatschapsbijdragen – de belangrijkste inkomstenbron voor de syndicale activiteiten van het ACV - zijn er nog een aantal andere inkomstenbronnen:
 • het ACV krijgt voor een aantal van haar vakbondsactiviteiten subsidies van de overheid (bijvoorbeeld voor permanente vorming, voor internationale samenwerking,…). Die subsidies blijven evenwel zeer beperkt. Bewust, want het ACV wil zich zo onafhankelijk mogelijk kunnen opstellen tegenover de overheid.
 • het ACV krijgt geld in kas via de zitpenningen die ACV-vrijgestelden krijgen omdat ze zetelen in allerlei raden van bestuur en paritaire overlegorganen. In het ACV geldt de regel dat haar vertegenwoordigers verplicht zijn om die zitpenningen door te storten aan het ACV.
 • het ACV verwerft uiteraard ook inkomsten via de beleggingen die het doet. 

Aparte boekhouding voor werkloosheid

Voor de administratieve activiteiten die het ACV vervult als uitbetalingsinstelling (UI) van de werkloosheidsvergoedingen ontvangt het ACV van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een administratieve vergoeding. Daarnaast ontvangt het voor die administratieve opdrachten, in verhouding tot het aantal dossiers, ook een beheersvergoeding. ABVV, ACLVB en de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) krijgen ook zo’n vergoeding in verhouding tot hun ‘marktaandeel’.
Voor haar activiteiten als UI moet het ACV een aparte boekhouding voeren. Deze gelden zijn strikt gescheiden van de middelen van de syndicale werking (ledenbijdragen,…). Deze boekhouding wordt allereerst gecontroleerd binnen het ACV, maar ook door controleurs van de RVA en staat onder toezicht van het Rekenhof. Tenslotte maakt de RVA een vergelijkende analyse van de jaarresultaten van alle UI’s en bezorgt daarover een uitgebreid rapport aan de regering.