VRC-Nieuwsbrief mei 2017

Sectorconvenants 2018-2019

De huidige sectorconvenants  lopen dit jaar af en worden vernieuwd voor de periode 2018-2019.
De hoofdlijnen en acties waarrond de sectoren via een convenant met de Vlaamse Regering een sectorale werking kunnen laten financieren vind je in bijgevoegde powerpoint.

VDAB minder streng in sanctioneren van werkzoekenden?

De VDAB zou te weinig sancties uitgesproken hebben tegen werkzoekenden die onvoldoende of niet naar werk zoeken. Dit bleek uit cijfers die de RVA verspreid heeft rond opvolging zoekgedrag door de gewesten. Een  heel andere methodiek dan gebruikt door de andere gewesten verklaart de verschillen. De cijfers zijn simpelweg niet te vergelijken.

Minister Vandeurzen maakt plannen voor overlegcomité binnen WVG concreter

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen er heel wat bevoegdheden bij binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Om de inspraak van de actoren rond deze nieuwe bevoegdheden te organiseren, koos de Vlaamse Regering niet voor een model van medebeheer. Op federaal vlak was dit voor een aantal van deze bevoegdheden wel het geval (denk aan kinderbijslag en aan de bevoegdheden binnen het Riziv). Er wordt geopteerd voor de oprichting van een Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een tripartiet overlegmodel met de Vlaamse Regering, de sociale partners en andere relevante actoren uit het beleidsdomein. Dit overlegcomité spiegelt zich aan het bestaande VESOC. Minister Vandeurzen heeft nu een ontwerpdecreet klaar over dit overlegcomité. We geven de belangrijkste elementen daarvan weer in deze bijdrage.

SERV advies e-commerce: Vlaamse sociale partners vragen Vlaamse overheid om van e-commerce een maatschappelijk verantwoord verhaal te maken

E-commerce zit in de lift. Dit digitaliseringsfenomeen schudt bedrijven en sectoren grondig door elkaar. Het stimuleert de pakjesindustrie die veel nachtwerk vergt. Vlaanderen hinkt achterop op het vlak van e-commerce. Dat blijkt uit SERV studiewerk. Het aandeel burgers dat online aankoopt in onze buurlanden, is veel hoger. Slechts één op vier handelaars in Vlaanderen biedt online aankopen aan. Vlamingen kopen ook veel aan via buitenlandse platformen. 
De werkgevers proberen de schuld voor deze achterstand in de schoenen van vakbonden te schuiven. Maar dat is klinkklare nonsens. ACV is niet tegen e-commerce en nachtwerk. Er bestaat een raamakkoord voor nachtwerk via e-commerce, maar slechts enkele werkgevers maken er gebruik van. 
De SERV publiceerde in april een advies over e-commerce. De SERV roept de Vlaamse regering op e-commerce meer te ondersteunen. Daarbij moet de Vlaamse regering dringend meer aandacht hebben voor de impact van e-commerce op werknemers. Sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers is daarbij cruciaal. Want e-commerce vraagt vaak aanpassingen in de arbeidsorganisatie. Verder dringt zich ook een slimme en duurzame aanpak van logistiek op om van e-commerce een maatschappelijk houdbaar verhaal te maken.

SERV denkt na over digitalisering en robotisering

De laatste tijd wordt er heel wat geschreven en gediscussieerd over welke impact trends als digitalisering en robotisering in de (nabije) toekomst zullen hebben op onze maatschappij, en meer specifiek op domeinen zoals de arbeidsmarkt, de zorg,… Doemscenario’s waarin de mens en maatschappij in de ban zijn van slimme technologieën die alle facetten van ons leven beheersen en overheersen, staan tegenover scenario’s die onze de zevende hemel beloven: een leven met een zee aan vrije tijd en robots die grote delen van het werk overnemen. Meer realistisch lijkt het dat digitale technologieën en robots een goede aanvulling zullen bieden op de mens. Gevaarlijk, lastig, repetitief en vuil werk overnemen met andere woorden zodat de mens zich meer kan richten op werk waar creativiteit, emotie, sociaal contact, zorg,… de kern van uitmaken.