Veelgestelde vragen over het congres

ACV-congres zeg nu zelf - megafoon
Op 23 en 24 april zakken 900 ACV-vrijgestelden en militanten naar Oostende af voor het federaal ACV-congres ‘Zeg nu Zelf. Het ACV wil het debat over de socio-economische democratie opentrekken, zoals het recht op zeggenschap van de werknemers en het gebruik van dit recht. Geen enkel taboe wordt geschuwd. 
De socio-economische democratie uit zich op twee vlakken: er is het stemrecht tijdens de sociale verkiezingen. Daarnaast ook het dagelijkse recht op overleg en onderhandeling, zowel met de werkgevers als met de politiek. 
Door de mondialisering en de sociale, economische en financiële crises tekende zich de afgelopen decennia een ander landschap af. Het ACV vindt het dus hoog tijd zijn visie op de socio-economische democratie bij te stellen en duidelijke lijnen over medezeggenschap uit te zetten. 

Wat is het congres?

Het federaal congres is het adviserend bestuursorgaan van het ACV. Het conges wordt om de vier jaar georganiseerd. Dit ACV-congres werd lichtjes uitgesteld omdat tussentijds de eerste regionale congressen plaatsvonden, namelijk in april 2013. 
Op het congres wordt het algemene programma van het ACV vastgelegd. Ook wordt de positie van de organisatie ten aanzien van belangrijke kwesties bepaald. De krachtlijnen, activiteits- en actualiteitsresoluties worden gestemd op het congres en vormen de rode draad doorheen de actie van alle ACV-militanten. Zowel de Algemene Raad als het Nationaal Bestuur en alle andere organisaties waaruit het ACV is samengesteld, streven ernaar om de op die manier tot stand gekomen visie waar te maken. 

Welke rol vervult het congres?

Op het congres worden de ACV-standpunten over een specifiek thema vastgelegd. In hun dagelijkse acties beroepen de ACV-organisaties zich voortdurend op de standpunten die ze tijdens congressen hebben aangenomen: de zogenaamde krachtlijnen. 
In 2015 draait het congresthema ‘Zeg nu zelf’ rond de socio-economische democratie. In 2010 werd op het congres ‘Bouwen aan de toekomst’ een standpunt ingenomen over de langetermijnuitdagingen waar we voor staan: demografie, mondialisering, milieu en klimaat. 
In 2006 vormde solidariteit het congresthema. Het thema van 2002 ging over rechtvaardige inkomens, de kloof tussen arm en rijk en groeiende ongelijkheden.
Op het federaal congres wordt met de stemming van de activiteitsresoluties  de ‘roadmap’ uitgetekend voor de komende vier jaar. Daarnaast wordt ook een standpunt ingenomen over brandend actuele onderwerpen via de stemming van de actualiteitsresoluties. 

Wie neemt deel aan het congres?

Het ACV heeft 1.700.000 leden. Omdat onmogelijk iedereen kan deelnemen aan het congres, worden alle leden vertegenwoordigd door 900 vrijgestelden en militanten die een mandaat hebben gekregen van hun organisaties: de beroepscentrales, de gewestelijke verbonden, de specifieke groepen. Bij de stemming hebben de beroepscentrales twee derde van de stemmen, de gewestelijke verbonden een derde. 
Vertegenwoordigers van de Algemene Christelijke Werknemersorganisatie (nu aan Vlaamse kant: Beweging.net), het Internationaal en het Europees Vakverbond worden ook uitgenodigd op het congres. Zij nemen niet deel aan de werkzaamheden en de stemming.

Wie beslist over de congresstandpunten?

Een ACV-congres is altijd een oefening in democratie.  

Op 3 opeenvolgende zaterdagen in oktober 2014 zijn een vijfhonderdtal militanten samengekomen om hun ervaringen en mening over de congresthema’s te delen. Op basis van die bijdragen werd de basistekst voor het congres 2015 opgesteld. 

In december 2014 heeft elke militant deze basistekst en een eerste ontwerp van de krachtlijnen ontvangen. 
Elke organisatie (beroepscentrales, gewestelijke verbonden en specifieke groepen) kreeg voldoende tijd om deze krachtlijnen te vervolledigen of amenderen.  
Tijdens het congres zullen deze teksten opnieuw besproken worden in werkgroepen, afdelingen en plenaire vergaderingen. 

Uiteindelijk moeten de door hun organisatie gemandateerde deelnemers over deze teksten stemmen.
Ook de activiteits- en actualiteitsresoluties worden gestemd door de congresgangers. 

Wat zijn de uitdagingen voor het congres 2015?

In april vindt het 35ste statutaire ACV-congres ‘Zeg nu zelf’ plaats met als thema de socio-economische democratie.
Het ACV wil zich inzetten om de komende jaren zijn medezeggenschapsmodel te behouden, te versterken en te vernieuwen en zo volgende uitdagingen aan te gaan:
  • Een beter onderling evenwicht tussen werkgever en werknemer, tussen kapitaal en arbeid;
  • Een betere maatschappij met minder ongelijkheid en armoede;
  • Betere besparingen, met duurzamere groei, kwalitatievere jobs, meer opleiding en innovatie en minder kortetermijndenken dat wordt gestuurd door financiële overwegingen.  
 Om deze uitdagingen aan te gaan zal het congres verschillende doelstellingen uitwerken en stemmen.