SWT: het voormalig brugpensioen

Brugpensioen
Sinds 1 januari 2012 spreken we niet meer van brugpensioen, maar van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', kortweg SWT.

Wat blijft er over van de oude brugpensioensystemen?

Vandaag blijft enkel het oudste nog bestaan, het zogenaamde ‘conventionele’ brugpensioen. Het heet zo omdat dit stelsel veronderstelt dat de werknemer binnen het toepassingsgebied valt van een collectieve arbeidsovereenkomst die, in geval van afdanking, voorziet in de betaling van een aanvullende werkloosheidsvergoeding ten laste van de werkgever. Dat betekent niet dat de werknemer moet instemmen met het brugpensioen en evenmin dat hij kan eisen met brugpensioen te worden gesteld. Het gaat eigenlijk om een sociale begeleiding bij ontslag, dus bij een beslissing van de werkgever.

Wat houdt SWT in?

SWT is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Ofwel het vroegere brugpensioen.
Bij SWT gaat het eigenlijk om sociale begeleiding bij ontslag, dus bij een beslissing van de werkgever. In geval van ontslag betaalt deze laatste een aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkering. Soms is het zo dat werkgevers bij voorkeur werknemers ontslaan die erom vragen, maar dat betekent niet dat de werknemer moet instemmen met zijn SWT en evenmin dat hij kan eisen met SWT te worden gesteld.
Het bestaat uit twee delen:
 • een werkloosheidsuitkering ten laste van de sociale zekerheid (RVA);
 • een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever (of eventueel van een sectoraal sociaal fonds of ondernemingsfonds waartoe de werkgever bijdraagt).

Wie betaalt SWT?

De sociale zekerheid (RVA) betaalt een werkloosheidsuitkering terwijl de werkgever een aanvullende vergoeding ten laste neemt.

Wie heeft recht op SWT?

Om met SWT te gaan, moet je:
 • ontslagen zijn
 • recht hebben op werkloosheidsuitkeringen
 • de vereiste leeftijd en het vereiste beroepsverleden bereikt hebben. 

Wat zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden?

Op 60 jaar

Cao 17
Ontslagen werknemers vanaf 60 jaar kunnen een aanvullende vergoeding krijgen op basis van cao 17 van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Om van het statuut van bruggepensioneerde uit de werkloosheidsreglementering te kunnen genieten, moeten mannen 35 jaar beroepsverleden bewijzen en vrouwen 28 jaar. 
Vanaf 2015 zal de beroepsloopbaan stapsgewijs worden opgetrokken. Voor de mannen zal ze 40 jaar worden. Voor de vrouwen zal ze stijgen tot 31 jaar en vervolgens elk jaar met een jaar toenemen om op 1 januari 2024 de 40 jaar te bereiken.
Sector of ondernemingscao's
Als het recht op een aanvullende vergoeding wordt geregeld door een bedrijfs- of sectorcao die gesloten werd na 1 januari 2012, moeten mannen 40 jaar en vrouwen 38 jaar beroepsverleden bewijzen. Na 31 december 2014 zal SWT op 60 jaar alleen nog mogelijk zijn als de voorwaarden van cao 17 vervuld zijn.

Op 58 jaar

Mindervalide werknemers of werknemers met ernstig fysieke problemen kunnen SWT genieten op 58 jaar als ze een beroepsloopbaan van 35 jaar hebben (cao nr. 105 van 28 maart 2013, van toepassing tussen 1 januari 2013 en 31 december 2014, verlenging mogelijk na evaluatie).
Komen in aanmerking:
 • werknemers die door een bevoegde overheid erkend zijn als mindervalide 
 • werknemers met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van het beroep ernstig bemoeilijken. Deze voorwaarde wordt gecontroleerd door het Fonds van Arbeidsongevallen.
 • Werknemers die tijdens het werk voor 1993 gedurende minimum twee jaar zijn blootgesteld aan asbest  in sectoren waar producten op basis van asbest of vezelcement werden gefabriceerd en behandeld.

Op 57 jaar

Tot 31 december 2014 wordt het statuut toegekend vanaf 57 jaar mits een beroepsloopbaan van 38 jaar indien deze leeftijd was vastgelegd door een voor 1 juni 1987 neergelegde cao die zonder onderbreking van kracht is gebleven tot 31 december 2007.

Op 56 jaar

Tot 31 december 2015, kan SWT ook worden toegekend aan werknemers van minstens 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden (cao 96 van de NAR).
SWT mag ook worden toegekend op 56 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar:
 • aan arbeiders in de bouw die door de arbeidsgeneesheer ongeschikt zijn verklaard voor werk in deze sector
 • aan werknemers die minstens 20 jaar ploegenarbeid met nachtwerk hebben verricht

Onderneming in moeilijkheden of herstructurering

SWT in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering is onderhevig aan andere regels. SWT kan worden toegekend voor de hierboven vermelde leeftijd. De afwijking moet worden vermeld in een algemeen verbindend verklaarde cao of moet door de minister worden goedgekeurd.
Onderneming in moeilijkheden
2013 2014 2015 2016 2017 2018
52 jaar 6 maanden 53 jaar 53 jaar 6 maanden 54 jaar 54 jaar zes maanden 55 jaar

Onderneming in herstructurering
2012
 • 55 jaar indien SWT aansluit bij een collectief ontslag van ten minste 10% maar minder dan 20% van het personeel
 • 52 jaar, in de andere situaties van herstructurering
 • 50 jaar met speciale toestemming van de minister
Vanaf 2013
55 jaar. Indien het evenwel gaat om een collectief ontslag dat betrekking heeft op ten minste 20% van het personeel en alle werknemers betreft van een technische bedrijfseenheid, zal de leeftijdsvoorwaarde progressief worden opgetrokken conform de tabel hierboven (onderneming in moeilijkheden)

Meer info voor leden?

 Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Dit is editie 2014. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):