Iedereen mee op het werk

Als militant ben jij onze ogen en oren op de werkvloer.
Je weet wat er leeft, hoe de sfeer is tussen de collega’s en hoe leidinggevenden met werknemers omgaan. Wanneer er iets misloopt, kan dit het gevolg zijn van een gebrek aan een doordacht en divers personeelsbeleid. We willen je helpen om het personeelsbeleid in jouw bedrijf  te verbeteren. Hieronder vijf thema’s waarrond je syndicaal kunt werken. Gevolgd door een aantal praktische tips en tricks zodat je direct zelf al aan de slag kan.
Een goed begin, is het halve werk. Dat geldt zeker bij het selecteren, aanwerven en verwelkomen van nieuwe werknemers. Een realistische vacature, een correcte wervings- en selectiemethode en een duidelijk en hartelijk onthaal vormen de basis van een succesvolle samenwerking. Op de website vind je een aantal standaardprocedures. Zo kan je het rekruteringsbeleid binnen jouw bedrijf toetsen. Heb je hulp nodig bij de uitwerking? Een Samenwerker helpt je graag op weg. 

Meer informatie over 'Voel je welkom'

Een goede start, van vacature tot op de werkvloer.
 • Een realistische vacature
 • Een correcte werving en selectie
 • Een duidelijk en hartelijk onthaal
Nieuwe collega’s zoeken en kiezen begint bij het uitschrijven en verspreiden van een vacature. Een goede formulering van het gezochte profiel leidt de zoektocht in goede banen. Stel duidelijke maar realistische eisen die nodig zijn om de specifieke functie uit te voeren. Vaardigheden en competenties hebben de voorkeur op diploma’s en getuigschriften. Neem een aanmoediging voor kansengroepen op en verspreid de vacature zo ruim mogelijk.  Zo trek je meer geschikte kandidaten aan. 
Selecties en aanwervingen gebeuren best via standaardprocedures. Die waken over gelijke kansen en verkleinen de kans op willekeur of vriendjespolitiek. Wie als tijdelijke werknemer van start gaat, mag niet in dat statuut blijven hangen. Maak algemeen geldende afspraken over wanneer tijdelijke werknemers een vast contract krijgen. Dit zorgt voor zekerheid en structuur. 
Een goed onthaal komt iedereen ten goede, niet alleen de nieuwkomer zelf, maar ook de andere werknemers en de werkgever. Wie in dienst treedt, heeft recht op de nodige informatie. Van algemene rechten en plichten of uitleg over het specifieke takenpakket tot praktische tips of ongeschreven regels en gewoonten. Licht ook de syndicale werking van het bedrijf toe. Door andere werknemers op de hoogte te brengen van en te betrekken bij de komst van een nieuwe collega ben je zeker van een vlotte start. Met de nodige afspraken en voorbereiding kan een ervaren werknemer de rol van peter of meter op zich nemen. 
Investeren in opleidingen is investeren in mensen. Elke nieuwe werknemer heeft recht op een degelijke basisopleiding om goed voorbereid en gemotiveerd te starten. Door werknemers in de loop van hun carrière bijkomende opleidingen en vormingen te laten volgen, verwerven ze continu nieuwe vaardigheden en kennis. Ideaal om door te groeien op het werk of om een andere richting uit te gaan. Hiervoor ijveren, loont voor iedereen op de werkvloer. Leren en evolueren kunnen stress, burn-out en uitstroom helpen voorkopen. Denk ook na over mogelijkheden om het werk anders te organiseren. 

Meer informatie over 'Groeien'

Investeren in vorming, zodat talenten kunnen groeien
 • Blijven groeien dankzij bijkomende opleiding, vorming en coaching
 • Hulp bij stress, voorkomen van burn-out en uitstroom
 • Werken aan de arbeidsorganisatie
Bij elke nieuwe job hoort een opleiding, ongeacht het niveau. Wie aan de slag gaat, als nieuwkomer binnen het bedrijf of overstapt naar een nieuwe functie, moet exact weten wat zijn of haar taak inhoudt en hoe hij of zij die tot een goed einde brengt. Een degelijke basisopleiding zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar job te leren en goed en veilig uit te oefenen. 

Ook voor wie al een tijdje aan de slag is, zijn voldoende leerkansen op de werkvloer een absolute must. Streef naar een opleidingsplan dat de specifieke noden binnen een afdeling in kaart brengt, op maat van de werknemers. Dankzij een getuigschrift of bewijs van de gevolgde opleiding, kunnen werknemers nadien hun nieuw verworven kennis en kunde aantonen. Dit kan belangrijk zijn om door te groeien, binnen of buiten het bedrijf.

De mogelijkheid om binnen het bedrijf van richting te veranderen of door te groeien werkt voor veel mensen motiverend en vermindert de kans op problemen als stress, burn-out of uitstroom. Communiceer vacatures daarom steeds ook intern en streef naar duidelijke en eerlijke regels over de invulling ervan. Tijdens functioneringsgesprekken kunnen werkgever er werknemer afspraken maken om de samenwerking in de toekomst nog te verbeteren. 
Een respectvolle manier van samenwerken is een na te streven basisvoorwaarde. Hoe we met elkaar omgaan, op de verschillende niveaus maar ook over de niveaus heen, speelt hierin een cruciale rol. 
Hoe gaan leidinggevenden om met hun medewerkers? Is er een respectvolle samenwerking tussen de collega’s? Door zowel structurele als individuele problemen tijdig en daadkrachtig aan te pakken, kan een groot personeelsverloop vermeden worden. Denk na over werkbare jobs en zinvolle werkhervattingsmogelijkheden. Dit draagt bij tot het behoud van werknemers, ook wanneer die het wat moeilijker hebben. 

Meer informatie over 'Goed in je vel'

Een goede sfeer op de werkvloer.
 • Een goede sfeer dankzij respectvol samenwerken
 • Werkbare jobs voor iedereen
 • Werkhervatting na langdurige afwezigheid
Om een vlotte werking en aangename sfeer te garanderen, is een goed contact tussen direct leidinggevenden en werknemers, maar ook tussen werknemers onderling cruciaal. Er bestaan heel wat opleidingen die leidinggevenden leren coachen of omgaan met een divers team. Zorg ervoor dat zij kansen krijgen om bij te leren en dat de opleiding opvolging krijgt. Investeren in hun groei betekent immers ook investeren in werknemers. Individuele probleemgevallen raken sneller opgelost en het draagt bij tot het ontwikkelen van structurele oplossingen.

Een groot personeelsverloop of een hoog verzuimcijfer wijzen vaak op een structureel probleem. Ga op zoek naar de oorzaak en pleit voor preventieve oplossingen die de werkomstandigheden verbeteren. Zo vermijd je dat nieuwe collega’s snel ex-collega’s worden. Werknemers die na een lange periode van afwezigheid, door ziekte of ongeval, terugkeren naar het werk, hebben recht op begeleiding. Samen met de collega’s en leidinggevenden kan gezocht worden naar aangepast werk. Maak werk van een terugkeerbeleid en houd contact met de afwezige werknemer om de werkhervatting vlotter te laten verlopen. Check ook de website Terug in het zadel.be

Een leeftijdspiramide van het personeelsbestand geeft zicht op de toekomstige uitstroom van ervaren werknemers. Een goede voorbereiding zorgt voor behoud van hun kennis en ervaring. Waak ook over de arbeidsomstandigheden zodat werknemers gemotiveerd zijn en blijven. Zo kunnen ze vaak langer in dienst blijven. Ook mensen die het bedrijf verlaten, verdienen de nodige aandacht. Wie het bedrijf onvrijwillig moet verlaten, heeft recht op begeleiding en outplacement. Werknemers die vrijwillig beslissen om op te stappen, kunnen tijdens een exitgesprek hun beslissing toelichten. 
Gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit zijn waarden die ook op de werkvloer vurig verdedigd moeten worden. 
Om discriminatie te voorkomen en aan te pakken, heb je verschillende middelen en mogelijkheden. Een divers personeelsbeleid met oog voor kansengroepen draagt bij tot een sterkere werkvloer. De opname van een non-discriminatieclausule in het reglement waakt dan weer over een gelijke behandeling van alle werknemers. Diversiteit is een troef, net zo goed in de syndicale werking. Een gezond evenwicht garandeert een groter draagvlak en een sterkere achterban. 

Meer informatie over 'Niet anders voor anders'

Diversiteit als troef: samen aan de slag.
 • Gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit op de werkvloer
 • Discriminatie voorkomen en aanpakken
 • Een gezonde evenwicht op de werkvloer en in de syndicale werking
Een divers personeelsbeleid betekent een meerwaarde voor een bedrijf. Kiezen voor diversiteit op de werkvloer begint bij het rekruteren van nieuwe werknemers. Pleit voor meer aandacht voor kansengroepen in vacatures om zo tot een evenwichtige sociale balans te komen. 

Een goed gekende non-discriminatieclausule in het arbeidsreglement waakt over de gelijke behandeling van alle werknemers en maakt duidelijk dat geen enkele vorm van discriminatie geduld wordt. Diversiteit is een meerwaarde voor een bedrijf omdat het toelaat problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en zo tot betere oplossingen te komen. 

Waak ook bij syndicale activiteiten over diversiteit. Besteed extra aandacht aan werknemers van allochtone afkomst, personen met een handicap of functiebeperking, vijftigplussers, kortgeschoolden… Streef ook in de militantenkern een gezonde mix van leeftijd, geslacht, afkomst na. Het leidt tot een bredere kijk op problemen en zorgt voor een groter draagvlak en een sterkere achterban. 
Om goed samen te werken, is communicatie doorslaggevend. Slechte communicatie creëert misverstanden en frustraties. Goede communicatie kan problemen voorkomen en oplossen. Duidelijke afspraken en de juiste kanalen zorgen voor efficiënte communicatie op alle niveaus en in alle richtingen. Besteed extra aandacht aan klare taal en kies voor laagdrempelige communicatie. 

Meer informatie over 'Communiceren in alle richtingen'

Problemen voorkomen en oplossen door goede communicatie.
 • Duidelijke en efficiënte communicatie
 • Op alle niveaus, in alle richtingen 
 • Extra aandacht voor klare en laagdrempelige taal
Bijna dagelijks moet informatie van de werkgever de werknemers bereiken. Een degelijke communicatiestrategie zorgt voor een vlot verloop. Bezorg officiële informatie steeds zo snel mogelijk aan iedereen. Ook wie door ziekte tijdelijk arbeidsongeschikt is of met een tijdelijk contract aan de slag is, heeft recht op correcte en volledige informatie. Communiceer via verschillende kanalen. Krantjes en aanplakborden zijn een goede aanvulling op nota’s en e-mails. Geef instructies in duidelijke, klare taal zodat iedereen de boodschap begrijpt. Pictogrammen, schema’s en visuele voorstellingen kunnen de communicatie ondersteunen.  
Ook in de omgekeerde richting is een goede communicatie onontbeerlijk. Regelmatige teamgesprekken geven werknemers de mogelijkheid de bedrijfsleiding aan te spreken. Ook andere kanalen kunnen gebruikt worden om de leidinggevenden te bereiken: via e-mail of een prikbord maar net zo goed op teamvergaderingen en overlegmomenten. Pleit steeds voor open en duidelijke communicatie. 
Ten slotte draagt ook de communicatie tussen werknemers onderling bij tot een goede werksfeer. Heel wat spanningen op de werkvloer ontstaan immers door geen of verkeerde communicatie. Breng verschillende groepen en diensten met elkaar in contact zodat mensen elkaar leren kennen. Dat verbetert de communicatie en leidt automatisch tot meer begrip, samenhorigheid en solidariteit. Diversiteit en culturele verschillen verdienen vaak extra aandacht. Streef naar een gemeenschappelijke taal op de werkvloer. Stereotypen en vooroordelen tegengaan is niet eenvoudig. Informatieverspreiding en vorming kunnen helpen. 

Dit is wat je als militant zelf kunt doen

1. BEHANDEL NIEMAND ANDERS DAN ANDERS

Discriminatie samen aanpakken
Discriminatie komt voor in verschillende maten en vormen, vaak subtiel maar soms ook pijnlijk duidelijk. De grens tussen stereotypen, vooroordelen en discriminatie is dikwijls vaag. Onschuldige grapjes die voortvloeien uit clichés kunnen stigmatiserend werken en ons handelen beïnvloeden. Gelukkig kan je zelf heel wat doen om discriminatie te voorkomen. 
 • Toon dat je openstaat voor iedereen, zo stel je mensen op hun gemak. 
 • Benader collega’s als individuen, veralgemeen niet. 
 • Heb oog voor kleine en grote uitingen van vooroordelen en geef aan dat je hier niet mee instemt door gepast te reageren. 

2. IJVER VOOR WERKBARE JOBS 

Maak een doordacht plan
Werk toekomstgericht en heb oog voor alle leeftijden en omstandigheden. Streef naar structurele maatregelen en maak werk van een preventief beleid om uitval te voorkomen. Een doordachte, geduldige aanpak zorgt ervoor dat de terugkeer van een uitgevallen collega, bijvoorbeeld door ziekte, vlot verloopt. 
 • Breng de situatie in kaart, maak een analyse en schets de mogelijkheden. 
 • Stel een plan op en breng dit op het sociaal overleg. 
 • Evalueer wat goed is en wat beter zou kunnen. Deze info kan nuttig zijn voor de toekomst. 

3. ZOEK BONDGENOTEN BINNEN JE ORGANISATIE

Samen sterker
Wanneer je een probleem vanuit verschillende standpunten bekijkt, kom je vaak sneller tot een goede oplossing. Door bondgenoten te zoeken en samen na te denken over een bepaald probleem, sta je een pak sterker. 
 • Ga binnen het bedrijf op zoek naar mensen die je kunnen helpen: vakbondsvertegenwoordigers, leidinggevenden, collega’s, andere vakbonden, preventiediensten… 
 • Ook binnen je vakbond staan er bondgenoten klaar: secretarissen Samenwerkers, experten en andere syndicale vertegenwoordigers. 
 • Onze Facebook-groep maakt het makkelijker om elkaar te vinden, te inspireren en samen stappen te ondernemen. 

4. DOE BEROEP OP EEN ACV-SAMENWERKER

Jouw gespecialiseerde helper 
Soms vraagt een probleem op de werkvloer om een grondigere aanpak. Hoe stel je een plan op voor werkbare jobs voor iedereen? Wat kan je doen om knelpunten voor kansengroepen aan te pakken?  En hoe kan je komen tot een divers personeelsbeleid? Wanneer je inspiratie zoekt of uit andere ervaringen wilt leren, kan je beroep doen op de ACV-Samenwerkers. 
 • De ACV-Samenwerkers bieden inspiratie en helpen je mee op weg. 
 • Een ACV-Samenwerker zoekt mee naar alternatieven en sterkt je voor het sociaal overleg. Je vindt hun contactgegevens op deze site

5. MELD SUCCES OF EEN PROBLEEM

Lief en leed delen 
Onze Facebook-groep zorgt ervoor dat je je kan verenigen met andere militanten en Samenwerkers. Het is de perfecte plaats om zowel positieve als negatieve ervaringen te delen. 
 • Heb je een probleem succesvol opgelost? Deel je verhaal zodat anderen ervan kunnen leren.
 • Nood aan inspiratie voor een divers personeelsbeleid? Zie je door de bomen het bos niet meer of loop je steeds tegen dezelfde muren op? Iemand anders toont je graag de weg en helpt je om hindernissen uit de weg te ruimen.