ACV Internationaal

Vakbondswerk is globaal werk. Daarom houden de werkgroepen in Brugge en Ieper de vinger aan de pols van de internationale vakbondswerking. Vorming aan militanten, bespreking internationale thema’s, uitwisseling, acties rond internationale thema’s,… komen daar aan bod. Er wordt structureel samengewerkt met Wereldsolidaraiteit, de NGO van de Christelijke Arbeidersbeweging. 
Interesse om mee te werken of meer info?

Nico Rotée